Lära för livet

Alla lärares dröm och mål med sitt arbete är att ge sina elever kunskap och sökande efter kunskap som håller hela livet. Utbildning och pedagogik är ett aldrig sinande ämne och utveckling pågår hela tiden. Här på Lära för livet vill vi skapa en plattform för just den diskussionen runt lärande och hur elever tar med sig ett perspektiv på lärande som sträcker sig genom hela livet.

Vi vill fundera runt olika sätt att skapa lärande och kommer att lyfta fram olika sätt att lära sig på. Det handlar till exempel om olika pedagogiska inriktningar, läromedel, digitalt lärande.

Faktorer som påverkar en lärandesituation

Att skapa situationer för lärande är inte alltid enkelt och det finns flera faktorer som påverkar. Skolverket nämner bland annat barngruppers storlek som en faktor. Riktmärkena enligt Skolverket för barngrupper är för 1-3 år 6-12 personer och för barn mellan 4-5 år är 9-15 st optimalt. Även sammansättningen av individer i gruppen påverkar hur barnen lär sig.  Dessa direktiv är inte på något sätt tvingande och i de flesta barngrupper ser det inte ut så idag.

Fler faktorer som Skolverket nämner som viktiga faktorer är:

  • Personalens kompetens.
  • Personaltäthet.
  • Inne- och utemiljön.

En video där professorerna Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson vid Göteborgs universitet diskuterar barns lärandemiljö.

Att planera undervisningen är ett sätt att skapa utveckling hos elever

En av skolans huvuduppgifter idag är att skapa så goda förutsättningar för möjligt för elever och barn så att de kan  lära sig och utvecklas enligt de nationella målen. Ett sådant sätt enligt skolverket är att planera undervisningen så att den grupp elever som är fokus för undervisningen ska utvecklas och nå sina mål. Genom att läraren planerar undervisningen så skapas även en struktur för både lärare och elev då man vet hur utbildningen är upplagd och vad som förväntas.

Genom planering så kan även läraren utvärdera elevernas kunskap samt sin egen undervisning. Vilket underlättar vid omdömen och betygssättning.

Skolverket listar följande punkter som viktiga vid planering av undervisning:

  • Tydliggöra vilka delar av ämnets syfte som undervisningen ska inriktas mot och utifrån det avgöra hur det centrala innehållet ska kombineras och behandlas så att eleverna ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven,
  • Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå från och avgöra hur eleverna ska få visa sina kunskaper,
  • Skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge återkoppling på deras arbete,
  • Välja arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del,
  • Utgå från erfarenheter från tidigare utvärderingar av den egna undervisningen,
  • Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar kring det som undervisningen ska behandla så att eleverna får ett reellt inflytande över undervisningen, samt
  • Samordna planeringen av undervisningen med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.

Vad innebär det att lära för livet?

Genom att få en god grundutbildning och ha med sig en “ryggsäck” av erfarenheter i form av hur man hanterar kunskap, tar till sig ny kunskap och tillgodogör sig kunskap så skapas en lång och förhoppningsvis trygg grund att stå på genom livet. Att som människa kunna fortsätta att vara nyfiken på kunskap och söka kunskap är en oerhört viktig aspekt och inte minst för ett demokratiskt samhälle.